Om oss

Follow us:

Email:info@alskadebarn.eu

Älskade barn i skolan

Studiecirklar för föräldrar i nytt land

Ett EU-projekt medfinansierat av Asyl, Migration och Integrationsfonden

OM PROJEKTET


Älskade barn i skolan är ett projekt för att stärka föräldrarna i sin roll som de viktigaste individerna i sitt barns liv och utveckling. Projektet sker i samarbete och som ett komplement till stadsdelsförvaltningens uppdrag riktat till föräldrar i ”ett nytt land” under barnets uppväxt. Studiefrämjandet bidrar med sin erkänt goda kunskap och erfarenhet i folkbildning. Skolframgång och avslutade gymnasiestudier är liksom stödjande föräldrar en viktig pusselbit för att barns uppväxt och utveckling ska ske optimalt. Därför genomförs projektets studiecirklar i samarbete med Utbildningsförvaltningen i stadsdelens grundskolor för att skapa goda och tillitsfulla relationer mellan föräldrar och mellan föräldrar och skola. Projektet kommer även att genomföras i stadsdelens förskolor.


Projektet ska nå ca.350 familjer under 2 läsår med hjälp av ca.80 cirkelledare som utbildas bland redan etablerade föräldrar i skolan eller i förskolan.

Samarbete

offentlig - ideell verksamhet

Spånga Tensta är en av Stockholms stads 14 stadsdelar och är ett av de områden där det bor flest människor med olika etniskt ursprung. Det talas 81 språk i stadsdelen. Många nyanlända hamnar här, nära sina landsmän men långt ifrån dem som är infödda och uppvuxna i Sverige


Stadsdelsförvaltningen ansvarar för den kommunala servicen i området och är en viktig del i att skapa förutsättningar för att de boende integreras och tar del av och i samhällets olika verksamheter och processer. Förskola, skola och en meningsfull och strukturerad fritid är viktiga faktorer under barnets uppväxt. Projektet vill göra det möjligt för föräldrar och barn att inkluderas på lika villkor och förebygga risken för utanförskap.   

Genom ett ideellt och offentligt partnerskap skapas nya möjlig-heter för en mer framgångsrik integration. Studiefrämjandet har under flera år i samarbetet med sina medlemmar på Järvafältet i Stockholm och definierat flera områden som skapar stora utmaningar för föräldrar med bakgrund i ett annat land.   


Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning är ansvarig för bl.a. förskoleverksamheten, öppen fritid för barn och unga samt socialtjänst- verksamhet. Utbildningsförvaltningen ansvarar för grundskole- och gymnasieverksamheten. I dessa uppdrag ingår generell information och stöd till föräldrar. Som förälder i ”ett nytt land” hamnar man i många specifika situationer som är svåra att förstå och hantera utan att ha någon att fråga om råd. Studiefrämjandets studiecirklar, skapar demokratiska samtal och ger möjlighet till utbyte och information mellan föräldrar på den kommunala verksamhetens arena.

Studiefrämjandet har  tagit fram studiematerialet Älskade Barn som projektet kommer att använda i modifierad form. Studiefrämjandet Stockholms län har genom tidigare projekt, lång erfarenhet av att arbeta med målgruppen.


Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet och ger stöd till tusentals studiecirklar och föreningar i hela Sverige. Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdas allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. I all verksamhet ska mångfald främjas och främlingskap och rasism motarbetas. Alla är välkomna till Studiefrämjandet!


VILL DU VETA MER OM VÅRT PROJEKT?

Copyright @ All Rights Reserved